Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Dobry Start

dobrystart

Dziennik elektroniczny

vulcan

Imieniny!

Dzisiaj: Eustachego Marii
Jutro: Anety Bogdana
Pojutrze: Emila Erwina

Tysiące na książki!

nprc2017

Napisali o nas

napisali

Nasze wolontariuszki w TVP1

wolontariuszki

 


A tu w Radio Warszawa (03.11.2015)

radio

 

AKTUALNOŚCI:

PRAWA UCZNIA

Uczniowie Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie mają prawo do:

1.    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2.    opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole,
3.    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4.    zapoznania się z programami nauczania, stawianymi wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania,
5.    sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce              i zachowania,
6.    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7.    pomocy w przypadku trudności w nauce,
8.    korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego,
9.    redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
10.    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu               z dyrektorem szkoły,
11.    wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
12.    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się           w organizacjach działających w szkole,
13.    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

Ponadto uczniowie mają prawo do:
1.    godności, szacunku, nietykalności osobistej i równości,
2.    swobody myśli, sumienia i wyznania - nie może to jednak naruszać dobra innych osób,
3.    wyrażania własnych poglądów dotyczących życia szkoły,
4.    wypoczynku i wolnego czasu,
5.    informacji,
6.    prywatności oraz tajemnicy korespondencji.

Uczniowie maja prawo do znajomości swoich praw.

OBOWIĄZKI UCZNIA


Uczniowie Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie mają obowiązek:

1.    systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych oraz życiu szkoły,
2.    uzupełniania braków wynikających z nieobecności uczniów,
3.    starannego wykonywania pracy domowej,
4.    wzajemnego przestrzegania i szanowania przysługujących sobie praw,                   a w szczególności prawa do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej,
5.    godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
6.    okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
7.    podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
8.    dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
9.    wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów - palenia tytoniu, picia alkoholu, używania  narkotyków i innych środków odurzających,
10.    przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o schludny i estetyczny wygląd,
11.    troszczenia się o mienie szkoły i utrzymania czystości oraz porządku                     w najbliższym otoczeniu.

Każdy uczeń naszej szkoły ma obowiązek poznawać, szanować i chronić przyrodę
oraz właściwie gospodarować jej zasobami.

                        NAGRODY


1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego               w Żakowie może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a)    pochwałę dyrektora szkoły w obecności pozostałych uczniów,
b)    list pochwalny wychowawcy klasy, dyrektora do rodziców,
c)    nagrodę rzeczową,
d)    dyplom uznania,
e)    stypendium stałe, okresowe bądź jednorazowe w miarę posiadanych środków              w budżecie szkoły lub w budżecie Rady Rodziców.

2.    Za całokształt osiągnięć w nauce, wzorowe zachowanie oraz przykładną pracę na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej, uczniowi klasy III gimnazjum oraz uczniowi klasy VI szkoły podstawowej, może być przyznany przez radę pedagogiczną tytuł ABSOLWENTA  ROKU.

KARY

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, lekceważenie obowiązków szkolnych,   
  naruszenie praw pozostałych członków społeczności szkoły, uczeń Zespołu Szkół  im. Zawiszy Czarnego w Żakowie może być ukarany:
a)    upomnieniem wychowawcy klasy,
b)    upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c)    zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze kulturalno- rozrywkowym, sportowym,
d)    przeniesieniem do równoległej klasy w tej samej szkole,
e)    przeniesieniem do innej szkoły.
2. Zawieszenia w prawach ucznia, dokonuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy                          klasy albo nauczyciela przedmiotu.
3.    Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego w szkole, za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską szkoły, chuligaństwo, uczeń może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej placówki.
4.    Wykonanie wobec ucznia kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie krótszy niż 1 miesiąc, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela zatrudnionego w szkole bądź organu samorządu uczniowskiego lub rady klasowej rodziców.

You have no rights to post comments

Aktywna tablica

aktywna tablica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

gab 07

Pro Masovia dla Żakowa

promasovia

Zielone szkoły - galerie

Programowanie - ucz się i startuj w konkursach

business-15822 640

Impreza? Tak, ale bezpiecznie!

Sport

berek

UKS ?BEREK? ŻAKÓW realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Organizacja zajęć sportowych, lekkoatletyki, piłki nożnej, tenisa stołowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Siennica  reprezentowanym przez wojta p. Grzegorza Zielińskiego a Uczniowskim Klubem Sportowym ?Berek? Żaków. Kwota dotacji wynosi 5000 zł + środki własne 500 zł.

 

Aktualności

Podsumowania

20-lecie Berka

20-lecie Berka - prezentacja (pdf)

Ale zajrzyj także tu:

 herb2

Oszczędzaj i Ty!

zakow

Sekretne drzwi

Sprawdź, dokąd Cię przeniosą?
drzwi2

OSP Żaków

Logowanie

Nowy artykuł

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Rights Reserved.