Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

 

AKTUALNOŚCI:

Zasady pisowni

UTWÓRZ KILKANAŚCIE (KILKADZIESIĄT) SLAJDÓW. ZASADY SFORMUŁUJ NA PODSTAWIE INTERNETU LUB PONIŻSZEGO TEKSTU.

Twoja prezentacja nie musi zawierać wszystkie niżej wymienione zasady. Wybierz te, które sa Twoim zdaniem najważniejsze.

 

 1. Nie wstawiamy nigdy dwóch spacji obok siebie
 2. Enter używamy tylko do tworzenia nowych akapitów (sekwencji)
 3. Nie wstawiamy wielu pustych linii, żeby przenieść tekst na nową stronę
  ? Wstawiamy znak podziału strony (Ctrl+Enter)
 4. Do wstawiania ?akapitów? używamy tabulatorów oraz wcięć
 5. Znaki interpunkcyjne (,.:;!?) piszemy zawsze bez spacji po wyrazie poprzedzającym
 6. Pilnujemy, żeby pojedyncze znaki (np.: i,a,w) nie zostawały na końcu linijki
  ? Po pojedynczych znakach wstawiamy tzw. twardą spację (Ctrl+Shift+Spacja) lub na końcu zamieniamy w całym dokumencie wszystkie wystąpienia
  np.: Spacja + ?i? + Spacja na Spacja + ?i? + Twarda Spacja
 1. Nie stosujemy podkreśleń (jedynie czcionkę wytłuszczoną oraz pochyłą)
 2. Na stronie powinno być ok. 30 linii tekstu (typowy maszynopis)
  ? Stosujemy 1,5 odstępu pomiędzy linijkami, a nie np. zwiększamy czcionkę z 12pkt do 14pkt.
 3. Do tytułów i nagłówków stosujemy czcionki bezszeryfowe (Arial, Helvetica), do zwykłego tekstu szeryfowe (Times)
 4. Pilnujemy, żeby nagłówki nie zostawały na końcu stron
 5. Stosujemy style formatowania (nagłówek 1, nagłówek 2, podpis, rysunek)
 6. Numerujemy strony

 M

M

Czcionka szeryfowa - Times

Czcionka bezszeryfowa - Arial

 

 

Przed rozpoczęciem pisania tekstu należy odpowiednio ustawić marginesy. Kiedy rozpoczynamy pracę w edytorze tekstu Word wszystkie ustawione są na 2,5 cm, należy dokonać ich korekty
(Plik ? Ustawienia strony ? Marginesy). Lewy margines powinien wynosić 2,5 cm, natomiast prawy 1,5 - 1cm tzn., że nie może on być mniejszy niż 1 centymetr.

 

Rozmieszczając tekst w układzie graficznym należy starać się zachować wyrównaną linię prawego marginesu, co uzyskamy przez włączenie justowania.

Należy również pamiętać o tym, że nie wolno zostawiać na końcu wiersza pojedynczych liter np. w, i, o, z. Przeniesiemy je do następnego wiersza naciskając jednocześnie klawisze Shift i Enter ? powodując równocześnie rozsunięcie pozostałych wyrazów w wierszu poprzednim.

 
Margines górny powinien wynosić 2 ? 3 cm, przy czym na ogół strona pierwsza, tj. strona, na której znajduje się tytuł, powinna mieć górny margines nieco większy niż strony następne. Margines dolny powinien mieć taką samą wielkość jak margines górny.

Jeżeli przepisywany tekst jest rozmieszczony obustronnie na kartce, w prawym dolnym rogu kartki pisze się znak przeniesienia - ./. lub wyraz verte (odwrócić).

Zazwyczaj strony numeruje się pośrodku arkusza w jego górnej lub dolnej części.

 

 

Odstępy między wierszami ustala się zwykle odpowiednio do rodzaju układu graficznego tekstu,
z uwzględnieniem proporcji między wielkością tekstu a formatem papieru, na którym ma być rozmieszczony.

 

 

Czasami pisząc tekst chcemy zwrócić uwagę na niektóre jego elementy, możemy tego dokonać stosując następujące sposoby:

$1?  podkreślić tekst,

$1?  pogrubić czcionkę,

$1?  pochylić pismo (kursywa),

$1?  zmienić rodzaj czcionki,

$1?  zmienić wielkość czcionki,

$1?  zmienić kolor czcionki,

$1?zastosować pismo rozstawne (spacjowane, rozstrzelone),

$1?  PISAĆ WIELKIMI LITERAMI,

$1?  wypunktować fragmenty tekstu:

$1o   numerowanie zwykłe, przy którym stosuje się różnorodne oznaczanie kolejności punktów i podpunktów(cyfry rzymskie i arabskie, wielkie i małe litery),

$1o   numerowanie dziesiętne, kiedy stosuje się oznaczanie kolejności punktów
i podpunktów wyłącznie za pomocą cyfr arabskich (np. 1.1.1.),

$1o   umieszczanie pauzy przed pierwszym wyrazem nowego punktu lub podpunktu. 

  

Kropkę i przecinek piszemy bezpośrednio po znaku, po którym te znaki interpunkcyjne występują,
a następnie robimy jeden odstęp (spację) przed kolejnym znakiem. Na przykład:

?Nawet światowej klasy sportowcy nie osiągną najwyższej formy bez doskonałego trenera. Nic dziwnego, że ci, którzy chcą osiągnąć najlepsze wyniki w pracy, muszą szukać podobnego wsparcia.?.

 

Podobną zasadę stosujemy przy pisaniu wykrzyknika oraz znaku zapytania ? czyli piszemy je bezpośrednio po ostatniej literze ostatniego wyrazu a po nich robimy odstęp przed napisaniem następnego zdania.

 

Wielokropek składa się z trzech kropek. Pierwszą piszemy bezpośrednio po literze, a po ostatniej kropce robimy odstęp np.: oczu otworzyć nie można... .

Jeżeli używamy ciągu kropek, aby zastąpić brakującą część tekst, musimy przed i po kropkach umieścić odstęp, np.: Wydano .. nowych czasopism.

W miejscach brakujących cyfr roku można wpisać jedną lub dwie kropki, bez odstępu po ostatniej cyfrze roku, ale z odstępem po ostatniej kropce, a przed skrótem roku np.: 200. r. lub 20.. r.

Znak łącznika, w zależności od zastosowania, piszemy następująco:

$1-          przy łączeniu przymiotników piszemy go bez odstępu, np. czerwono-czarny,

$1-          w wyrazach złożonych z liczbą (bez odstępu), np. 18-krotny,

$1-          w zestawieniach rzeczownikowych, np.miasto-ogród, bez odstępu,

$1-          w nazwach miejscowości składających się z dwóch członów rzeczownikowych ? bez odstępu, np. Gdańsk-Wrzeszcz,

$1-          w przeciwstawieniach logicznych, w których drugi człon jest pisany wielką literą ? bez odstępu, np. nie-Anglik,

$1-          w połączeniach i wyrazach złożonych z: niby- i eks-, bez odstępu, np. niby-człowiek,
eks-król,

$1-          przy przenoszeniu wyrazów złożonych pisanych z łącznikiem w środku w miejscu złożenia piszemy znak łącznika na końcu wersu i na początku wersu następnego bez odstępu, np.

Gdańsk-

-Wrzeszcz,

$1-          przy dzieleniu wyrazów ? bez odstępu, np.

zasta-

nowienie,

$1-          przy użyciu znaku pauzy piszemy ten znak z odstępem przed i po znaku, np. Szymborska ? to znana poetka. Godziny przyjęć 800 ? 1800. Jak ma ? to da.  Pociąg Warszawa ? Berlin.

$1-          przy użyciu znaku łącznika na początku wiersza przy wyliczeniach stawiamy odstęp po znaku np.:

- przeprowadź analizę,

- podaj miejscowość.

Tekst, który chcemy umieścić w cudzysłowiu lub w nawiasie piszemy od razu po napisaniu odpowiedniego znaku, a po napisaniu tekstu od razu zamykamy cudzysłów lub nawias, po których mogą pojawić się znaki interpunkcyjne np.: ?Półwysep Helski składa się z dwóch odcinków: zachodniego (mierzejowego) oraz odcinka wschodniego (znacznie starszego)?. Przy pisaniu nawiasów możemy stosować ukośnik i wówczas mówimy, że stosujemy nawias prosty np. maszyny z klawiaturą specjalną /maszyny do pisania nut, maszyny do pisania pismem proporcjonalnym, systemem Braill?a itp./.

Procent pisze się z odstępem po liczbie i po znaku np. 26,5 % lub 78 %. Podobnie piszemy paragraf. Pisząc go w tekście stosujemy tą samą zasadę np. art. 2 § 12 kpa.

 

Skróty w języku polskim możemy tworzyć na dwa sposoby. Pierwszy polega na odrzuceniu końca wyrazu i wtedy skrót musi być pisany z kropką, drugi sposób tworzenia skrótów polega na odrzuceniu środkowej części wyrazu, a pozostawieniu litery lub liter początkowych, czasami środkowych i obowiązkowo ostatniej litery skracanego wyrazu. Po takich skrótach nie stawiamy kropki. Poniżej przedstawione zostaną rodzaje skrótów ze względu na różne kryteria podziału.

Skróty możemy podzielić w następujący sposób:

$1?  Skróty zwrotów mowy potocznej:

 

 1. np.                          - na przykład,- obywatel,                    
 2. - i tak dalej,                           im.                       - imienia,                       
 3.                       - i tym podobne,                    i in.                      - i inne,
 4.                        - jak wyżej,                            wz.                       - w zastępstwie,
 5. - to jest,                                  m.in.                    - między innymi,
 6. - to znaczy,                            v.                          - verte, odwrócić,
 7.                        - tak zwany,                           ul.                        - ulica,    
 8. - bieżący rok,                         cdn.                     - ciąg dalszy nastąpi,
 9. - wyżej wymieniony,             godz.                    - godzina,
  nr                            - numer,                                 szt.                       - sztuka,

r-k, rk                     - rachunek,                            tuz.                      - tuzin,

 1. - według,                                ust.                       - ustęp,
 2. - tabela,                                  pkt                       - punkt.

$1?  Skróty tytułów zawodowych, tytułów służbowych oraz stopni naukowych:

inż.                          - inżynier,                              gen.                      - generał,           

 1. - dyrektor,                             kpt.                      - kapitan,
 2. - naczelnik,                            doc.                      - docent,
 3. - profesor,                              mjr                      - major,

 

$1?  Skróty znaków jednostek miar i wag:

 1. - kilometr,                                                        

      cm                           - centymetr,                          kg                         - kilogram,

      mm                         - milimetr,                             dkg                       - dekagram,

      dcm                         - decymetr,                           g                           - gram,

 1. - hektar,                                t                           - tona,
 2. - litr,                                      ml                        - mililitr.

 

$1?  Skróty z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych:

 

 1. cos                                              - cosinus,
 2. - sinus,
 3. - logarytm,
 4. - czas,
 5. - prędkość,
 6. - droga,
 7. - Celcjusz,
 8. - Fahrenheit,
 9. - Réaumur.    

$1?  Skróty jednostek monetarnych:

 zł                              - złoty,                                  $                           - dolar,

 gr                             - grosz,                                 r                           - rubel,

 mld                          - miliard,                              mln                      - milion.

 

Skróty jednostek monetarnych, jednostek miar i wag, z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, piszemy bez kropki.

 

$1?  Skróty nazw własnych? składają się one przeważnie z początkowych liter poszczególnych wyrazów. Piszemy je dużymi literami bez kropek np.:

 

 1. ONZ                                  - Organizacja Narodów Zjednoczonych,
 2.  - Polskie Koleje Państwowe,
 3.  - Spółka Akcyjna,
 4. - Uniwersytet Warszawski,
 5. - Powszechna Kasa Oszczędności,
 6.  - Polska Agencja Prasowa,
 7. - Szkoła Główna Handlowa,
 8. - Telewizja,
 9. - Stowarzyszenie Stenografów, Maszynistek i Sekretarek,
 10. - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.


Jeśli w skład skrótowca ma wejść dwuznak literowy sz, cz, dz lub rz drugą literę dwuznaku opuszcza się np.:

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna                                   - WSP,

Polski Czerwony Krzyż                                            - PCK,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej                                   - Sejm RP.

Natomiast w całości stosuje się dwuznak ch np.:

Instytut Chemii Przemysłowej                                  - IChP,

Bataliony Chłopskie                                                  - BCh.

Należy pamiętać, że w takich przypadkach pisze się duże C i małe h.

Występujące w pełnej nazwie przecinki lub łączniki są w skrótach pomijane. Łącznik jest używany w skrótach tylko przy ich odmianie przez przypadki, np.: PAN-u, w PAP-ie oraz
w wyrazach pochodnych utworzonych od skrótów, np. AK-owiec, PAN-owski. Przeważnie jednak wyrazy te zapisujemy tak, jak wszystkie inne, np. akowiec, panowski.

UWAGI

 

 

 1. Jeśli skrót pisany z  kropką występuje na końcu zdania, już się tam kropki nie stawia,
  np. W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw przekształciło się w SA, a nowo powstające zakłady przyjmowały status Sp. z o.o.
 2. Należy unikać w skrótach znaków nieliterowych, jak: w/g ? lepiej pisać: wg, w/w ? lepiej pisać ww.
 3. Skróty należy pisać tym samym rodzajem pisma co odpowiednie wyrazy nie skrócone,
  a więc dr przez małe d, inż. przez małe i.
 4. Skracając wyrazy takie jak miesiąc, godzina, rycina, piszemy: mies., godz., ryc. (na końcu piszemy s, dz, c, a nie ś, dź, ć).
 5. Skrót wyrazu powinien się zawsze kończyć na spółgłoskę.
 6. Wyrażenia plus minus, mniej więcej można zastąpić znakami  +, np.: W lecie odnotowano
  +35 oC, w zimie +15oC.

3. Zasady redagowania treści pism

 

$1­    Pismo powinno być przejrzyste graficznie.

$1­    Zdania powinny być krótkie, jasne, ponieważ bardzo rozbudowane mogą powodować trudności w zrozumieniu treści pisma.

$1­    Należy unikać zbędnych słów, rozwlekłych opisów, treść powinna być formułowana
w sposób zwięzły i ścisły.

$1­    Treść powinna być sformułowana zgodnie z zasadami ortograficznymi, gramatycznymi, stylistycznymi stosowanymi w języku polskim.

$1­    Należy stosować schematyzmy tzn. zwroty ułatwiające i przyspieszające redagowanie treści np.: ?W  odpowiedzi na Wasze pismo...?, ?Informujemy Was...? /korespondencja między jednostkami organizacyjnymi/, ?W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy, że...? /korespondencja z osobami fizycznymi/.

$1­    Należy stosować zwroty grzecznościowe oraz uprzejmą formę np.: ?Zwracamy się
z prośbą...
?, ?Uprzejmie prosimy...?; nie należy przesadzać w używaniu tych zwrotów /nadmiar grzeczności razi/. Nie wolno stosować gróźb lub słów obraźliwych; dozwolone są groźby legalne, w których nadawca pisma powołuje się na zawartą umowę lub obowiązujące przepisy.

$1­    Można stosować skróty ? powszechnie znane (nie wolno stosować własnych skrótów). Zostały one omówione już wcześniej.

$1­    Należy stosować terminologię fachową dostosowaną do poruszanych zagadnień.

$1­    Ważne treści pisma powinny być wyróżnione.

$1­    Pismo powinno dotyczyć tylko jednej sprawy.

$1­    Pismo powinno być kompletne tzn., że powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz powinny być dołączone niezbędne dokumenty.

Aktywna tablica

aktywna tablica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

gab 07

Pro Masovia dla Żakowa

promasovia

Zielone szkoły - galerie

Programowanie - ucz się i startuj w konkursach

business-15822 640

Impreza? Tak, ale bezpiecznie!

Sport

berek

UKS ?BEREK? ŻAKÓW realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Organizacja zajęć sportowych, lekkoatletyki, piłki nożnej, tenisa stołowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Siennica  reprezentowanym przez wojta p. Grzegorza Zielińskiego a Uczniowskim Klubem Sportowym ?Berek? Żaków. Kwota dotacji wynosi 5000 zł + środki własne 500 zł.

 

Aktualności

Podsumowania

20-lecie Berka

20-lecie Berka - prezentacja (pdf)

Ale zajrzyj także tu:

 herb2

Logowanie

Nowy artykuł

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Rights Reserved.